Formulario de inscrición

O prazo de inscrición remata ás 24 horas do 25 de maio de 2018.

Datos do neno ou nena participante:
Apelidos(*)
Entrada no válida

Nome(*)
Entrada no válida

Ano de nacemento(*)
Entrada no válida

(*)
Entrada no válida

DNI, se o ten:
Entrada no válida

Presentouse no 2017 á proba de ESTALMAT Galicia(*)
Entrada no válida


Datos do pai, nai ou titor/a:
Apelidos(*)
Entrada no válida

Nome(*)
Entrada no válida

DNI(*)
Entrada no válida

E-Mail(*)
Entrada no válida

Teléfono fijo (opcional)
Entrada no válida

Teléfono Móbil(*)
Entrada no válida

Enderezo(*)
Entrada no válida

Localidade(*)
Entrada no válida

Provincia(*)
Entrada no válida

Código Postal(*)
Entrada no válida


Datos do Centro:
Nome do Centro(*)
Entrada no válida

(*)
Entrada no válida

Localidade(*)
Entrada no válida

Provincia(*)
Entrada no válida


OPCIONAL: PROFESOR OU PROFESORA QUE AVALA O INTERESE E APTITUDE CARA ÁS MATEMÁTICAS DO PARTICIPANTE:
Apelidos
Entrada no válida

Nome
Entrada no válida

DNI
Entrada no válida

E-Mail
Entrada no válida

Teléfono
Entrada no válida

Os datos da inscrición formarán parte dun ficheiro baixo a responsabilidade do Comité Organizador con domicilio na Facultade de Matemáticas (Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n – 15782 Santiago de Compostela-A Coruña) e serán tratados con fins de inscrición e/ou participación neste proxecto. Así mesmo, a inscrición e/ou participación no mesmo leva aparellada a cesión da imaxe dos asistentes para a súa posible reprodución e difusión sen data de caducidade en calquera tipo de soporte (carteis, folletos, vídeos, etc.) ou publicación que ESTALMAT produza, con fins non lucrativos, para dar a coñecer as súas actividades institucionais. O interesado terá dereito a acceder ao ficheiro para solicitar información, rectificación, oposición ou cancelación dos seus datos, así como para solicitar a non utilización da súa imaxe, previa a súa identificación, para ningún dos fins non lucrativos anteriormente indicados, mediante escrito dirixido ao Presidente do Proxecto Estalmat-Galicia (Facultade de Matemáticas – Universidade de Santiago de Compostela – Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n – 15782 Santiago de Compostela – A Coruña).